Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

„Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne”. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 43. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Na terenie parku wstępują dwa z siedmiu zespołów przyrodniczo-krajobrazowych znajdujących się w województwie lubelskim.


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kamienny Wąwóz”

Położony jest na gruntach prywatnych w miejscowości Żuków Kolonia. Powstał na mocy Uchwały Nr XI/65/95 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 września 1995 r. w sprawie utworzenia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie gminy Krzczonów.

Obejmuje fragment południowego zbocza głęboko wciętej doliny denudacyjno-erozyjnej o powierzchni 8,41 ha. Ważnym elementem znajdującym się w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest nieczynne wyrobisko opoki nazwane „bielejącym zboczem”. Występuje tu minerał o nazwie lublinit oraz okazy skamieniałości: belemnitów, łodzikowatych i amonitowatych, czyli grupy wymarłych głowonogów.

Opoka (kredowa) – opoka to skała mieszana zbudowana z krzemionki i węglanu wapnia. W wyniku wietrzenia chemicznego może ulec odwapnieniu, powstaje wtedy tzw. opoka lekka. W Polsce opoki lekkie występują na Wyżynie Lubelskiej i w okolicach Gór Świętokrzyskich.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Kamienny Wąwóz" - pokaż na portalu Geoserwis GDOŚ


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Szabałowa Góra”

Znajduje się w miejscowości Majdan Policki gmina Krzczonów, na północy Parku. Powstały na mocy Uchwały Nr XI/65/95 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 września 1995 r. w sprawie utworzenia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie gminy Krzczonów.

Zespół położony jest na gruntach prywatnych a jego powierzchnia zajmuje 64,2 ha. Obejmuje on ostaniec denudacyjny - wzgórze o wysokości 282,8 m n.p.m. zbudowane z twardych gez paleoceńskich, przykrytych piaskowcami.

„Szabałowa Góra” góruje nad okolicą, jest do połowy porośnięta lasem, a do połowy „łysa”. Z tego wspaniałego punktu widokowego można podziwiać panoramę na pola pobliskiej Antoniówki oraz Felina. Od „Szabałowej Góry”, kierując się tą samą drogą polną na północny zachód, po kilkuset metrach dociera się do malowniczego gaju.

Ostaniec - wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji (a także denudacji terenów przyległych, co powoduje odsłonięcie i pozostawienie ostańca). Ostańce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych,  skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Szabałowa Góra" - pokaż na portalu Geoserwis GDOŚ

Szabałowa Góra (autor filmu: Marcin Najdzioński)