Przeskocz do treści Przeskocz do menu

O nas

ZESPÓŁ LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa.

Zespół działa na podstawie:

  • Ustawy o ochronie przyrody,
  • Uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Lubelskich Parków krajobrazowych,
  • Statutu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,
  • Uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
  • Rozporządzeń Wojewody Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych obejmuje swym działaniem obszar 17 parków krajobrazowych i 17 obszarów chronionego krajobrazu położnych na terenie województwa lubelskiego.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych działa w celu zapewnienia zachowania i ochrony szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych środowiska parków krajobrazowych województwa lubelskiego. W tym celu organizuje i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, turystyczną, rekreacyjną oraz administracyjną.

Zadania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zostały określone w Statucie.