Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Ochrona przyrody

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych został utworzony uchwałą Lubelskiego Sejmiku Województwa Lubelskiego z 9 grudnia 2009 roku. W jego skład wchodzi 17 parków krajobrazowych.

Do zadań Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych należy:

1) ochrona przyrody zgodnie z rozporządzeniami o utworzeniu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz innych obiektów będących w zarządzie Zespołu, w szczególności poprzez:

a) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przyrody, w tym w szczególności zakazów i ograniczeń zawartych w rozporządzeniach w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz innych form ochrony indywidualnej znajdujących się w granicach działania Zespołu oraz występowanie z wnioskami do organów kontroli lub ścigania w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tych przepisów,

b) opiniowanie: projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i projektów inwestycji realizowanych na terenie działania Zespołu w zakresie zgodności z rozporządzeniem w sprawie parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu lub planu ochrony parku krajobrazowego,

c) sporządzanie planów ochrony parków krajobrazowych i realizacja zawartych w nich ustaleń w miarę posiadanych środków finansowych,

d) inicjowanie i przeprowadzenie aktywnej ochrony przyrody, w szczególności siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków fauny i flory,

2) organizacja działalności naukowej, dydaktycznej, turystycznej oraz rekreacyjnej, a w szczególności:

a) dokumentowanie stanu przyrody parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

b) sporządzanie dokumentacji do objęcia ochroną indywidualną cennych przyrodniczo obszarów i obiektów,

c) prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa, upowszechnianie zasad i celów ochrony przyrody i krajobrazu,

d) popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

3) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz edukacji przyrodniczej z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi,

4) obsługa administracyjna i finansowa Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,

5) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.