Przeskocz do treści Przeskocz do menu

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych o przystąpieniu do prac nad przygotowaniem projektów planów ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 20 oraz art. 21 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) oraz rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 r. nr 94, poz. 794), Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (KPK), Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (NPK) oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (SzPK), uwzględniających zakres planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, pokrywających się z tymi parkami.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje zagadnienia wyszczególnione w rozdziale 4 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. Wykonawcą projektów planów ochrony jest konsorcjum Narodowej Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie 01-445, ul. Erazma Ciołka 13 oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie 20-031, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5. Przewidywany termin zakończenia prac merytorycznych – jesień 2021 r.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mają prawo do zapoznawania się z wynikami prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Informacje o stanie zaawansowania prac oraz materiały robocze związane z przygotowaniem projektów planów ochrony będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej http://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony. Szczegółowe informacje można uzyskać również od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30 w siedzibie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel.: 81 440 80 50, e-mail: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl (z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i rozwiązań związanych z sytuacją epidemiologiczną).

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą miały prawo po zakończeniu prac nad projektami planów ochrony do zapoznania się z nim oraz zgłaszania do nich uwag i wniosków w terminie 21 dni od ogłoszenia o tym fakcie, zgodnie z § 6 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez sporządzającego projekty planów ochrony – Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, który poinformuje w formie ponownego ogłoszenia o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów ochrony oraz o trybie i sposobie składania i rozpatrywania wniosków i uwag.

powrót do listy postępu prac

ZAŁOŻENIA PRAC NAD PLANEM OCHRONY

Zgłoś uwagi do planu ochrony. Wybierz właściwy formularz


Badanie ankietowe „Wyzwania i szanse ochrony walorów parków krajobrazowych”

Zapraszamy do udziału w anonimowych badaniach ankietowych dotyczących ochrony walorów Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki badań zostaną uwzględnione w projektach planów ochrony ww. parków krajobrazowych, których Wykonawcą na zlecenie ZLPK jest konsorcjum Narodowej Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zespół ekspertów (liczący około 20 osób), opracował ankietę dzięki, której chce poznać opinię przedstawicieli zarządów gmin, radnych, mieszkańców i innych osób, na temat potrzeb i oczekiwań związanych z ochroną walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, turystycznych i wypoczynkowych ww. parków krajobrazowych. Zespół ekspercki w ten sposób chce zapoczątkować współpracę ze społecznością lokalną.

Osoby biorące udział w badaniach ankietowych prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety i przedstawienie swojego stanowiska dotyczącego pięciu zagadnień:

  1. Proszę wymienić cztery szczególnie atrakcyjne cechy krajobrazu tego parku, które wymagają zachowania i eksponowania:
  2. Proszę wskazać cztery miejsca w parku, wymagające szczególnej ochrony ze względu na ich walory przyrodnicze, kulturowe lub (i) krajobrazowe:
  3. Proszę wskazać cztery główne zagrożenia i przejawy degradacji walorów krajobrazowych parku:
  4. Jakie działania należy podjąć, aby złagodzić te zagrożenia i wyeliminować przejawy degradacji ?
  5. Jakie są inne Pani / Pana oczekiwania w stosunku do planu ochrony parku? Jakich innych działań park, jego mieszkańcy i przybywający tu turyści szczególnie potrzebują?

Uczestnik badania proszony jest o pobranie ankiety dla właściwego parku krajobrazowego, wypełnienie i odesłanie jej pod wskazany na końcu ankiety adres e-mail.

Serdecznie zapraszamy

powrót do listy postępu prac

Ankiety do pobrania


Spotkania konsultacyjne online ws. Planów ochrony parków krajobrazowych

Zapraszamy do udziału w spotkaniach z interesariuszami planów ochrony parków krajobrazowych w imieniu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, która w konsorcjum z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest wykonawcą projektów planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego. Ze względów epidemiologicznych spotkania zostaną zorganizowane w trybie online. 

Harmonogram spotkań:

  • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy – 4 listopada 2020 r.
  • Nadwieprzański Park Krajobrazowy – 5 listopada 2020 r. 
  • Kazimierski Park Krajobrazowy – 6 listopada 2020 r. 

We wspomnianym powyżej terminach w godzinach 10.00-13.00 na kanale YouTube zostaną przedstawione i omówione prezentacje przygotowane przez zespół autorski. Jednocześnie wszyscy zalogowani użytkownicy kanału (czyli posiadający swoje konto na platformie Google) będą mogli zgłaszać na bieżąco swoje uwagi i pytania korzystając z dostępnej w trakcie spotkania funkcji czatu. Dostępu do funkcji takiego komentowania (spełniającej z konieczności rolę dyskusji) nie będą posiadały osoby nieposiadające konta Google, ale będą one mogły oglądać wyemitowany materiał.

Na kanale Youtube znajduje się krótki film instruktażowy o tym jak założyć konto użytkownika i jak korzystać z czatu.

Wszystkie zamieszczone na kanale YouTube prezentacje będą dostępne do końca prac nad Planami ochrony dla: Kazimierskiego PK, Nadwieprzańskiego PK i Szczebrzeszyńskiego PK.

Informacje na temat tego projektu i postępu prac można znaleźć także na stronie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Jednocześnie przypominamy, że formalne zgłaszanie uwag i wniosków do Planu ochrony dla Kazimierskiego PK, Nadwieprzańskiego PK i Szczebrzeszyńskiego PK jest możliwe do czasu zakończenia merytorycznych prac nad tym dokumentem, to jest do jesieni 2021 r. i powinno odbywać się w formie pisemnej na adres Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel.: 81 440 80 50, e-mail: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl. 

Pomimo tak niesprzyjających warunków epidemiologicznych, liczymy na wirtualne spotkanie z Państwem i konstruktywną dyskusję na temat potrzeb i możliwości ochrony walorów Kazimierskiego PK, Nadwieprzańskiego PK i Szczebrzeszyńskiego PK.

Serdecznie zapraszamy

powrót do listy postępu prac