Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Edukacja

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą edukacyjną.

Ofertę możesz spersonalizować i wydrukować.

Zapraszamy do korzystania nie tylko nauczycieli szkół podstawowych, średnich i studentów, ale też pracowników wszystkich organizacji i instytucji, które chcą wzbogacić wiedzę o ochronie przyrody.

Zasady prowadzenia edukacji ekologicznej w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych

Edukacja ekologiczna w ZLPK służy upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej, kulturowej i historycznej oraz kształtowaniu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

1. UZASADNIENIE PRAWNE:

 • Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004. Nr 92 poz.880 z późn. zm.) 

Art. 107. ust. 2. Do zadań Służby Parków Krajobrazowych należy: 

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;

 • Statut Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

2) Organizacja działalności naukowej, dydaktycznej, turystycznej oraz rekreacyjnej, a w szczególności:

c) prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa, upowszechnienie zasad i celów ochrony przyrody i krajobrazu,

d) popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

e) promocja i popularyzacja przyrodniczych form zagospodarowania parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

3) Współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz edukacji przyrodniczej z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi,

2. CELE:

 • poszerzanie wiedzy o walorach krajobrazowych i przyrodniczych regionu wśród lokalnej społeczności,
 • poznanie praw i współzależności wewnątrz przyrody oraz między przyrodą a człowiekiem,
 • szerzenie wiedzy o historii regionu oraz o zabytkach kultury i miejscach martyrologii znajdujących się na obszarze działań zespołu,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim,
 • promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa lubelskiego wśród mieszkańców regionu oraz poza jego granicami,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu wśród młodzieży szkolnej,
 • uświadamianie potrzeby życia zgodnego z ideami rozwoju zrównoważonego,
 • kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich istot, a także dla własnego życia i zdrowia,
 • przygotowanie do przyjaznego dla środowiska i własnego zdrowia sposobu spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie naukowego poglądu na świat,
 • wzbogacenie oraz uatrakcyjnienie oferty dla szkół, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych umożliwiających realizację i uzupełnianie wybranych treści z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz uzupełniające treści Podstawy Programowej dla edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.

3. ODBIORCY:

 • Młodzież szkolna,
 • Studenci,
 • Mieszkańcy gmin,
 • Grupy społeczne,
 • Członkowie stowarzyszeń przyrodniczych,
 • Członkowie stowarzyszeń turystycznych,
 • Indywidualni zainteresowani,

4. MIEJSCA PROWADZENIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

 • Biuro Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,
 • Ośrodki Zamiejscowe Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,
 • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie,
 • Placówki oświatowe,
 • Ośrodki akademickie,
 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • ścieżki przyrodniczo-edukacyjne Zespołu Parków,
 • środowisko naturalne,
 • inne miejsca w granicach, jak i poza granicami Parków Krajobrazowych,                   
 • imprezy kulturalne np.: ekopikniki, dożynki, festyny.

5. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ:

 • prelekcje,
 • pogadanki,
 • wykłady,
 • warsztaty,
 • zajęcia terenowe – wycieczki piesze i rowerowe,
 • rajdy,
 • konkursy.

Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jest bezpłatna.

Aktualne propozycje zajęć edukacyjnych znajdują się w zakładce oferta edukacyjna

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ich wcześniejsza rezerwacja.

Rezerwację należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej (przygotowaliśmy specjalnie dedykowany formularz), poczty e-mail lub telefonicznie.

Wszelkie pytania dotyczące zajęć edukacyjnych prosimy kierować do właściwego Ośrodka Zamiejscowego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług edukacyjnych !!!

Aktualności dla nauczycieli

W niedzielę 30 maja podczas „Miodobrania w Pszczelej Woli” – uroczystego rozpoczęcia sezonu pszczelarskiego na Lubelszczyźnie – zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Co zawdzięczam pszczołom?”. Partnerem konkursu był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W województwie lubelskim – a zwłaszcza w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu – nie brakuje naturalnych scenografii do zdjęć filmowych. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zachęca do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Filmowym, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (główny organizator konkursu) zdecydował o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy” 30 kwietnia br.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (główny organizator) w partnerstwie Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych , a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie (współorganizatorzy) zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Co zawdzięczam pszczołom?”. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Zapraszamy mieszkańców regionu do udziału w konkursie na przygotowanie terenu przyjaznego pszczołom pn. „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”. Partnerem konkursu jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

W ramach cyklu TVP 3 Lublin przygotowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 15 odcinków programu, w których widzowie znajdą odpowiedź m.in. na pytania: co robią pszczoły dla środowiska?, na czym polega pszczelarstwo?, kto może założyć przydomową pasiekę?

Startuje instagramowa akcja promująca wiedzę nt. lubelskich parków narodowych i krajobrazowych #kieruneklubelskiekrajobrazy. Projekt nawiązuje do ubiegłorocznego konkursu fotograficznego i również dotyczy wykonania przyrodniczego zdjęcia. Najpiękniejsze fotografie mają szansę uzyskać tytuł zdjęcia miesiąca oraz zdjęcia roku. Na autorów zwycięskich prac czekają atrakcyjne nagrody!!!

W 2020 roku nakładem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zostały wydane kolejne mapy przyrodniczo-turystyczne, e-przewodniki po parkach krajobrazowych oraz e-przewodniki po ścieżkach dydaktycznych oraz szlakach pieszych i rowerowych województwa lubelskiego. Wydawcą map oraz e-przewodników było wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o. z Warszawy. Autorami opisów umieszczonych w publikacjach są pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.