Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Obszary Natura 2000

„Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty”Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 5 ust. 2b (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego występują dwa obszary Natura 2000.

Są to: Specjalny obszar ochrony siedlisk „Chmiel” i Specjalny obszar ochrony siedlisk „Olszanka”


 

Obszar Natura 2000 „Chmiel”

Obszar Natura 2000 „Chmiel” (PLH060001) położony jest w gminie Jabłonna, na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Jego powierzchnia wynosi 25,77 ha. Obszar chroniony zlokalizowany jest w największym kompleksie leśnym (Las Chmielowski) Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Chmiel jest siedlisko przyrodnicze [9170] grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Obszar w swoich granicach mieści fragment starodrzewu dębowego z udziałem grabu oraz buka. Bogata flora obfituje w rzadkie w regionie chronione gatunki runa. Występują w nim m.in. podkolany biały i zielonawy, gnieźnik leśny, miodownik melisowaty, lilia złotogłów, rutewka orlikolistna, wawrzynek wilczełyko i wiele innych. Obszar ten to także siedlisko chronionych gatunków ptaków tj. muchołówka żałobna, dzięcioł duży, myszołów, kos, wilga.

Cała powierzchnia rezerwatu należy do Skarbu Państwa i jest zarządzana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Świdnik.

Obecnie status prawny obszaru określa Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/17 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8527) – Dz. Urz. UE L 007 z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Obszar Natura 2000 „Chmiel” (PLH060001) - zobacz na portalu Geoserwis GDOŚ

Obszar Natura 2000 „Chmiel” (PLH060001) - pobierz mapę (.ZIP)


Obszar Natura 2000 „Olszanka”

Obszar Natura 2000 "Olszanka" (PLH060012) położony jest gminie Jabłonna, w południowej części Wyniosłości Giełczewskiej. Jego powierzchnia wynosi 10,97 ha. Przedmiotem ochrony obszaru jest siedlisko przyrodnicze [9170] grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Ponad 77% jego powierzchni podlega krajowej ochronie jako rezerwat przyrody (o tej samej nazwie). Ten wyjątkowo cenny pod względem przyrodniczym obszar w całości znajduje się na terenie największego kompleksu leśnego (Las Chmielowski) Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.

Głównym zagrożeniem dla siedliska przyrodniczego [9170] grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) jest gospodarowanie człowieka. Oddziaływania negatywne widoczne w tym obszarze to pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych oraz stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych na polach uprawnych. Ważnym czynnikiem dla zachowania grądu subkontynentalnego jest prowadzenie na terenach położnych poza rezerwatem przyrody gospodarki leśnej zgodnej z wymogami ochrony tego siedliska.

Cała powierzchnia, zarówno ostoi oraz rezerwatu, należy do Skarbu Państwa i jest zarządzana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Świdnik.

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Olszanka” powstał na mocy Decyzji Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 12 str.383). 

Obszar Natura 2000 „Olszanka" (PLH060012) - zobacz na portalu Geoserwis GDOŚ

Obszar Natura 2000 „Olszanka” (PLH060012) - pobierz mapę (.ZIP)