Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Fauna

Krzczonowski Park Krajobrazowy posiada bogate gatunkowo lasy z dużą różnorodnością siedlisk. Najbogatszym w walory przyrodnicze jest rejon między Piotrkowem, Chmielem i Stefanówką. To tu znajduje się rezerwat przyrody „Chmiel” ze starodrzewem dębu szypułkowego, bogatym podszytem oraz runem. Równie cennym jest  rezerwat przyrody „Olszanka” będącym ostoją wielu gatunków ptaków oraz miejscem występowania siedlisk chętnie zamieszkiwanych przez różne gatunki zwierząt.

W obu rezerwatach przyrody znajduje się wiele grup ptaków zasiedlających poszczególne piętra lasu. Wśród dziuplaków, charakterystycznych dla starego drzewostanu, stwierdzono następujące gatunki: sikora modra (Cyanistes caeruleus), sikora bogatka (Parus major), sikora sosnówka (Periparus ater), sikora uboga (Poecile palustris), muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), muchołówka mała (Ficedula parva), muchołówka szara (Muscicapa striata), dzięcioł duży (Dendrocopos major), dzięcioły zielonosiwy (Picus canus) oraz dzięcioł czarny (Dryocopus martius).

Liczne są także ptaki zasiedlające korony drzew, w tym: zięba zwyczajna (Fringilla coelebs), drozd śpiewak (Turdus philomelos), kos zwyczajny (Turdus merula), grzywacz (Columba palumbus), wilga zwyczajna (Oriolus oriolus), sójka zwyczajna (Garrulus glandarius), grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), świergotek drzewny (Anthus trivialis) oraz kukułka zwyczajna (Cuculus canorus). W koranach drzew gnieździ się ptak drapieżny -  myszołów (Buteo buteo). Wśród ptaków żerujących na pniach drzew możemy spotkać tu: kowalika zwyczajnego (Sitta europaea), pełzacza leśnego (Certhia familiaris). Stosunkowo bogaty jest jest zespół ptaków zajmujących podszycie lasu: świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix), rudzik (Erithacus rubecula), strzyżyk zwyczajny (Troglodytes troglodytes), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), pokrzewka czarnołbista (Sylvia atricapilla) oraz piecuszek (Phylloscopus trochilus).

W Krzczonowskim Parku Krajobrazowym występuje wiele gatunków ptaków żerujących na otwartych polach. Przedstawicielami tej grupy ptaków są: kuropatwa zwyczajna (Perdix perdix), makolągwa (Linaria cannabina), pliszka żółta (Motacilla flava), pokrzewka czerniówka (Sylvia communis), potrzeszcz (Emberiza calandra), trznadel zwyczajny (Emberiza citrinella), skowronek polny (Alauda arvensis).

W lasach południowej części parku stwierdzono występowanie: zięby zwyczajnej (Fringilla coelebs), pierwiosnka (Phylloscopus collybita), sikory bogatki (Parus major), rudzika (Erithacus rubecula), świergotka drzewnego (Anthus trivialis), pokrzewki czarnołbistej (Sylvia atricapilla), trznadela (Emberiza citrinella), strzyżyka (Troglodytes troglodytes), świstunki leśnej (Phylloscopus sibilatrix), drozda śpiewaka (Turdus philomelos), kosa zwyczajnego (Turdus merula), zaganiacza (Hippolais icterina), słowika szarego (Luscinia luscinia), wilgi zwyczajnej (Oriolus oriolus), grzywacza (Columba palumbus), dzięcioła dużego (Dendrocopos major), dzięcioła średniego (Leiopicus medius) oraz kruka zwyczajnego (Corvus corax).

W rejonie doliny Giełczwi, od Sobieskiej Woli po Gardzienice, spotkać można takie gatunki płazów jak: kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea), a także gatunki takich ptaków wodnych jak: perkozek zwyczajny (Tachybaptus ruficollis), perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena), łyska zwyczajna (Fulica atra), kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos), cyraneczka zwyczajna (Anas crecca), głowienka zwyczajna (Aythya ferina), kaczka czernica (Aythya fuligula), siweczka rzeczna (Charadrius dubius), trzciniak zwyczajny (Acrocephalus arundinaceus), łozówka (Acrocephalus palustris), potrzos zwyczajny (Emberiza schoeniclus) czy dziwonia zwyczajna (Carpodacus erythrinus).