Obszary Chronionego Krajobrazu Województwa Lubelskiego

            Obszar chronionego krajobrazu stanowi jedną z najmniej restrykcyjnych prawnych form ochrony przyrody. Należy do formy ochrony obszarowej, do której zalicza się również parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz obszary Natura 2000. Obszar chronionego krajobrazu charakteryzuje się wyjątkowym krajobrazem, pełni funkcję łącznika między terenami chronionymi, umożliwia również przemieszczanie się i rozprzestrzenianie występujących tam gatunków roślin i zwierząt. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Ich zagospodarowanie powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Pełnią one także ważną rolę łączników ekologicznych oraz otulin dla obszarów o większej wartości przyrodniczej. Inną istotną funkcją obszarów chronionego krajobrazu jest ochrona terenów dla turystyki i rekreacji.

 

            Na terenie województwa lubelskiego zlokalizowanych jest 17 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 303 664,8 ha. Stanowi to 12% powierzchni województwa.

 

1. Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia:  1983-03-23
 • Powierzchnia [ha]:  30420,00
 • Uchwała tworząca: Uchwała WRN w Chełmie nr XVIII/89/83 z dn. 28 -03 -1983;
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 49 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1205540

Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w powiecie chełmskim, na terenie gmin: Siedliszcze, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Chełm, Dorohusk, Kamień, Żmudź, Leśniowice, Miasto Chełm; w powiecie łęczyńskim, na terenie gminy Cyców; w powiecie włodawskim, na terenie gmin Urszulin i Hańsk

Przyroda:

W granicach obszaru znajdują się krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. W części środkowej obszaru zlokalizowany jest Chełmski Park Krajobrazowy. W granicach obszaru znajdują się charakterystyczne krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to masywne wyniosłości na przemian z podmokłymi zagłębieniami przeważnie pochodzenia krasowego, w których można spotkać różne typy torfowisk niskich, w tym torfowiska węglanowe. Tereny te cechują się zróżnicowaną szatą roślinną. Lasy, które zajmują ok. 20% powierzchni w większości zachowały swój pierwotny charakter. Budują je wielogatunkowe drzewostany z bogatym runem podszytem na żyznych siedliskach. W obszarze znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Świerszczów" i "Serniawy". W obniżeniach terenu spotyka się prawie wszystkie typy torfowisk niskich.

Powrót do listy OCK-ów

2. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1990-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 23338,0000
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn.26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 13, poz.14)
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 37 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981856

Obszar położony jest w powiecie opolskim, na terenie gmin: Wilków, Karczmiska, Łaziska, Chodel, Opole Lubelskie, miasta i gminy Poniatowa oraz w powiecie lubelskim, na terenie gmin: Bełżyce i Borzechów.

Przyroda:

Obejmuje równinne tereny Kotliny Chodelskiej i niewielkie fragmenty krain sąsiednich. Położony jest on pomiędzy Wrzelowieckim i Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swym zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, gdzie przeplatają się i zazębiają obszary leśne, łąkowe i uprawne położone nad rzeką Chodelką. Są to tereny o specjalnych walorach krajobrazowych.. Tamtejszą przyrodę wyróżniają wilgotne tereny łąkowe i torfowiskowe ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, stawy rybne stanowiące ostoje ptaków, a także lasy ze stanowiskami niezwykle rzadkich ptaków - bielików i bocianów czarnych.

Powrót do listy OCK-ów

3. Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1990-03-23
 • Powierzchnia [ha]: 19510,0000
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn.26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 13, poz.14)
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 40 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981854

Obszar położony jest w powiecie lubelskim, na terenie gmin: Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Krzczonów, Niedrzwica Duża miasta i gminy Bychawa, miasta Lublin oraz w powiecie świdnickim, na terenie gmin: Piaski i Mełgiew.

Przyroda:

Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i łączy się z Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. Charakteryzuje go krajobraz rolniczy, ale z dość dużymi kompleksami leśnymi i urozmaiconym krajobrazem ( liczne źródła i doliny rzeczne). Są to tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora roślin naczyniowych reprezentowana jest przez około 1000 gatunków. Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą oraz występowaniem dobrze zachowanych kompleksów leśnych. Czerniejowski OCK tworzy zwarty obszar ochronny o dużym znaczeniu w systemie ochrony województwa. Jest on intensywnie wykorzystywany przez mieszkańców Lublina w celach wypoczynkowo – rekreacyjnych. Na obszarze tym występują gatunki flory, które podlegają częściowej ochronie prawnej, należy do nich wilżyna ciernista (Ononis spinosa). Obszar ten nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000.

Powrót do listy OCK-ów

4. Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1996-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 7307,5300
 • Uchwała tworząca: Rozporządzenie Nr 48 Wojewody Zamojskiego z dnia 17.09.1996 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą “Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu” (Dz.Urz.Woj.Zam.Nr 29, poz.170)
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 46 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981853

Obszar położony jest w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin: Dołhobyczów i Mircze.

Przyroda:

Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje ekosystemy leśne (las świeży i wilgotny, mieszany, ols jesionowy), wodne i szuwarowe oraz pól uprawnych. Jest to teren o dużym bogactwie florystycznym i faunistycznym (29 gniazd bociana białego). Żyją tu również; bocian czarny, orzełek włochaty, pustułka. Z roślin chronionych: lilia złotogłów, grążel żółty, kalina koralowa, kopytnik pospolity, wawrzynek wilczełyko i inne.

Powrót do listy OCK-ów

5. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1983-03-23
 • Powierzchnia [ha]: 25740,82
 • Uchwała tworząca: Uchwała WRN w Chełmie nr XVIII/89/83 z dn. 28 -03 -1983;
 • Uchwała obowiązująca: UCHWAŁA NR XLIV/645/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1316803

Obszar położony jest w powiecie krasnostawskim na terenie gmin: Kraśniczyn, Krasnystaw, Miasto Krasnystaw i w powiecie chełmskim na terenie gmin: Wojsławice, Białopole, Dubienka, Leśniowice i Żmudź oraz w powiecie zamojskim na terenie gminy Skierbieszów.

Przyroda:

Zachodnia i środkowa część obszaru obejmuje bardzo bogato urzeźbiony i niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich porozcinany dolinami rzek: Wojsławki i Żółkiewki. We wschodniej części obszar ten położony jest na mezoregionie Obniżenie Dubieńskie. Urozmaicona rzeźba terenu zachodniej części obszaru charakteryzuje się systemem suchych dolinek i wąwozów wyrzeźbionych w podłożu lessowym. Centralną część obszaru zajmuje Skierbieszowski a wschodnią Strzelecki Park Krajobrazowy. Jest to niezwykle malowniczy teren, o bardzo dużych walorach krajobrazowych, odznaczający się urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci suchych dolinek i wąwozów oraz okazami rzadkiej roślinności. Jest to Obszar o dużych walorach widokowych. W obrębie Obszaru ochronie pomnikowej podlega: lipa drobnolistna, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, kasztany jadalne i tulipanowiec. Do rzadkich gatunków roślin należą : goryczka krzyżowa, obuwnik pospolity, storczyk kukawka i inne. Na terenie Obszaru do dzisiaj pozostają zachowane ślady bogatej przeszłości.

Powrót do listy OCK-ów

6. Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1990-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 29207,6400
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn.26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 13, poz.14)
 • Uchwała obowiązująca: UCHWAŁA NR XXXVI/491/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1245685

Obszar położony jest w powiecie kraśnickim na terenie gmin: Dzierzkowice, miasta i gminy Kraśnik, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek; w powiecie lubelskim na terenie gminy Zakrzew oraz w powiecie opolskim na terenie gminy Józefów nad Wisłą.

Przyroda:

Obejmuje obszar malowniczych krajobrazów Wzniesień Urzędowskich gdzie są lasy, urokliwe zagajniki, śródleśne polany, wąwozy lessowe, liczne stawy i doliny rzeczne. Zachowały się tereny o niewielkim stopniu przekształceniu środowiska naturalnego, co stwarza dogodne warunki dla ostoi dzikich zwierząt i rozwoju stanowisk roślin chronionych między innymi: ligustr pospolity, rdestnica (Potamogeton natans i Potamogeton pectinatus), obuwik pospolity, wiśnia karłowata. Na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się jeden rezerwat przyrody – Natalin. To tereny, gdzie zaobserwowano występowanie gatunków rzadkich motyli, trzmieli, rzadkie gatunki płazów (ropucha zielona, grzebiuszka) oraz ptaków. Cenne pod względem faunistycznym są lasy w okolicach Terpentyny.

Powrót do listy OCK-ów

7. Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1986-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 19020,60
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XVII/99/86 WRN w Siedlcach z dn.28.10.1986 r. W sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Siedl.Nr 11, poz.130; zm. Dz.Urz.z 1990 r.Nr 13, poz.221, Dz.Urz.z 1991 r.Nr 7, poz.182, Dz.Urz.z 1993 r.Nr 8, poz.166)
 • Uchwała obowiązująca: UCHWAŁA NR XLII/625/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1300479

Obszar ten położony jest w powiecie łukowskim na terenie gmin: Łuków, miasta Łuków, Stoczek Łukowski, miasta Stoczek Łukowski, Stanin.

Przyroda:

Do najbardziej interesujących walorów obszaru należą: duża atrakcyjność krajobrazowo - przyrodnicza uwidaczniająca się ciekawymi formami rzeźby terenu (moreny czołowe i ich partie krawędziowe, ozy, wydmy, doliny rzeczne i głazy narzutowe) oraz zróżnicowaną szatą roślinną, bogata i różnorodna flora i fauna, charakteryzująca się dużym udziałem gatunków rzadkich i chronionych. Większość powierzchni tego obszaru jest zalesiona. Na terenie obszaru utworzono 5 rezerwatów przyrody: Jata i Topór oraz Kra Jurajska, Dąbrowy Seroczyńskie i Kulak. Teren Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przyciąga wiele gatunków ptaków. Szczególnym bogactwem wyróżnia się kompleks leśny „Jagodne”, gdzie stwierdzono bytowanie ponad 100 gatunków lęgowych ptaków.

Powrót do listy OCK-ów

8. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1997-01-20
 • Powierzchnia [ha]: 11970,0000
 • Uchwała tworząca: Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Zamojskiego z dnia 20.01.1997 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą “Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu” (Dz.Urz.Woj.Zam.Nr 6, poz.18)
 • Uchwała obowiązująca:  ROZPORZĄDZENIE Nr 47 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981844

Obszar położony jest w powiecie hrubieszowskim, na terenie gmin: Horodło, Hrubieszów i Mircze.

Przyroda:

Obszar chronionego krajobrazu znajdujący się na terenie gmin Horodło, Mircze i Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje głównie ekosystemy nieleśne doliny Bugu od Kryłowa do Horodła. Dominują tu ekosystemy wodne, szuwarowe i muraw kserotermicznych. Występuje tu wiele gatunków roślin rzadkich i zagrożonych: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, marzanka wonna, wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna. W faunie występują: kret europejski, jeż europejski, wydra, suseł perełkowany, żołna, myszołów, błotniak stawowy, jastrząb, krogulec i inne. Celem powstania Obszaru Chronionego było zapewnienie równowagi ekologicznej i ochrona wyróżniających się pod względem krajobrazowym zróżnicowanych ekosystemów Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Wiele gatunków roślin i zwierząt żyjących na tym obszarze należy do gatunków wymierających lub bardzo rzadkich w naszym kraju. Część z nich jest wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt oraz Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Powrót do listy OCK-ów

9. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1990-04-23

 • Powierzchnia [ha]: 11300,00
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XII/75/90 WRN w Białej Podlaskiej z dn.23.04.1990 r. w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.B.P.Nr 10, poz.82)
 • Uchwała obowiązująca: Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 35 z dnia 16 lutego 2006 w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1205703

Obszar położony jest w powiecie bialskim na terenie gmin: Hanna, Sławatycze, Kodeń, Terespol.

Przyroda:

Położony jest na terenie gmin Terespol, Kodeń, Sławatycze i Hanna. Obejmuje bardzo cenne przyrodniczo tereny lewobrzeżnej doliny Bugu. Bug jest jedną z niewielu dużych rzek w Europie, która zachowała swój naturalny charakter, tzn. kręty bieg z licznymi zakolami, starorzeczami i naturalną, bogatą roślinnością. Skupiska starorzeczy zwanych bużyskami rozmieszczone są nierównomiernie, najwięcej jest ich w okolicach Jabłecznej, Sławatycz, Hanny i Dołhobród. Większość z nich jest płytka i silnie porośnięta roślinnością wodną i szuwarową. Znaczne powierzchnie zajmują pastwiska i murawy z charakterystycznądla nadbużańskich krajobrazów roślinnością. Zachowały się tu na małych powierzchniach łęgi wierzbowo – topolowe oraz na wydmach i wyniesieniach suche bory chrobotkowe. Około 90% obszaru znajduje się na terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Powrót do listy OCK-ów

10. Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka

 • Data wyznaczenia: 1990-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 2069,0000
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn.26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 13, poz.14)
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 36 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Annówka"
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981858

Obszar położony jest w powiecie lubartowskim, na terenie miasta i gminy Kock oraz w powiecie radzyńskim, na terenie gminy Borki.

Przyroda:

Jest to zwarty kompleks leśny leżący na Równinie Mazowieckiej na północ od Kocka. Składa się na niego: las z dużym udziałem starodrzewia oraz łąki, bagna, wody, czyli niewielkie cieki wodne i 3 stawy. Las Annówka to trzy uroczyska lasów państwowych: „Tereba”, „Pasmugi” i „Tyśmianka” oraz przyległe do nich lasy chłopskie. Poza lasami na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Annówka” występują zbiorowiska roślinności łąkowej rozciągające się wzdłuż niewielkich rzeczek. Płaty wyżej położone to suche zbiorowiska trawiaste, niższe to zabagnione szuwary. Fauna leśna Annówki jest typowa dla nizinnych lasów, zamieszkują tu m.in. duże ssaki: jelenie, sarny i dziki. Z ptaków wypatrzymy kilka gatunków dzięciołów, drozdów, kukułki, gołębie grzywacze i cały szereg innych gatunków.

Powrót do listy OCK-ów

11. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi

 • Data wyznaczenia: 1990-03-23
 • Powierzchnia [ha]: 2627,0000
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn.26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 13, poz.14)’
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 42 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi".
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981852

Obszar położony jest w powiecie lubelskim, na terenie gmin: Jastków, Wólka i Niemce.

Przyroda:

Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi" obejmuje dolinę rzeki Ciemięgi na północ od Lublina. Jest to fragment Równiny Nałęczowskiej, porozcinanej wąwozami lessowymi. Dominuje krajobraz rolniczy, z wilgotnymi łąkami, łęgami oraz ciepłolubnymi murawami na zboczach doliny Ciemięgi i licznych wąwozów. Położony jest Niemce, Jastków oraz Wólka. Obszar jest wybitnie atrakcyjny krajobrazowo. Rzeka Ciemięga wcięła się głęboko w utwory lessowe, a erozja w obrębie stoków doprowadziła do powstania gęstej sieci wąwozów i suchych dolin. Znajduję się tu zbiorowiska roślinności kserotermicznej.

Powrót do listy OCK-ów

12. Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór

 • Data wyznaczenia: 1990-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 12820,09
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn.26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 13, poz.14)
 • Uchwała obowiązująca: UCHWAŁA NR XII/184/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór"
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1045866

Obszar położony jest w powiecie puławskim na terenie gmin: Żyrzyn, Końskowola, Kurów, Markuszów i w powiecie lubartowskim na terenie gmin Abramów i Kamionka i w powiecie lubelskim na terenie gminy Garbów.

Przyroda:

Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór obejmuje część gmin Kamionka i Abramów i fragment Wysoczyzny Lubartowskiej, sąsiadując z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Krajobraz ma charakter równinny. Ponad 40% stanowią lasy, głównie bory mieszane i świeże oraz bory bagienne, świetliste dąbrowy, zbiorowiska grądowe, olsy i łęgi. Utworzony został w celu ochrony walorów krajobrazowych mozaik lasów i łąk oraz zachowania powiązań przestrzennych między terenami o wysokiej aktywności biologicznej. Na pograniczu tego obszaru chronionego ze stawami rybnymi w Samoklęskach spotykano, między innymi, następujące gatunki fauny: bąk, biegus rdzawy, błotniak stawowy, kwokacz, brodziec leśny, czapla siwa, czernica, dziwonia, głowienka, krzyżówka, łabędź niemy, łozówka, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, rokitniczka, rybitwa zwyczajna, trzciniak, zaganiacz, pokrzywnica, pokrzewka czarnołbista.

Powrót do listy OCK-ów

13. Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza

 • Data wyznaczenia: 1990-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 33159,0000
 • Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn.26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 13, poz.14)
 • Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 38 z dnia 16 lutego 2006r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza"
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981839

Obszar położony jest w powiecie lubartowskim na terenie gmin Jeziorzany, Michów, Firlej, miasta i gminy Kock, w powiecie puławskim na terenie gmin Puławy, Żyrzyn i Baranów oraz w powiecie Ryckim na terenie gmin Ryki, Ułęż i miasta Dęblin.

Przyroda:

Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza" Łączy się z doliną Wisły. Ma znaczenie jako korytarz ekologiczny. Leży w północnej części województwa lubelskiego, obejmując dolinę rzeki Wieprz o silnie zmeandrowanym korycie. Warunki takie sprzyjają występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. - żółwia błotnego oraz licznych gat. ptaków: derkacza, brodźca piskliwego, krwawodzioba. Osią ekologiczną OCK Pradolina Wieprza jest dolina rzeki Wieprz. Największą powierzchnię zajmują potencjalne zbiorowiska grądu subkontynentalnego lipowo – dębowo – grabowego Tilio – Carpinetum, odmiana środkowopolska, kontynentalne bory mieszane Pino- Qercetum i niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo – wiązowe Ficario- Ulmetum typicu. W OCK Pradolina Wieprza stwierdzono wiele gatunków rzadkich i chronionych. W okolicach kompleksu stawów Lipniak występują stanowiska rzadkich gatunków roślin: żabieniec lancetowaty Alisma lanceolatum, salwinia pływająca Salvinia natans, wolffia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza.

Powrót do listy OCK-ów

14. Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1983-03-23
 • Powierzchnia [ha]: 8000,0000
 • Uchwała tworząca: Uchwała WRN w Chełmie nr XVIII/89/83 z dn. 28 -03 -1983;
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 51 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981843

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w powiecie krasnostawskim, na terenie gminy Łopiennik Górny; w powiecie chełmskim, na terenie gmin: Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny.

Przyroda:

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment doliny rzeki Wieprz i cieku Dorohucza otoczone wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem lasów otaczających miejscowość Pawłów. Dodatkowych walorów temu obszarowi dodaje zwarty i dość duży kompleks stawów rybnych. Lasy Pawłowskie, zróżnicowane gatunkowo, rosną na żyznych siedliskach i dzięki temu są dość odporne na zagrożenia emisją pyłów przemysłowych i obniżaniem się lustra wód gruntowych. Obszar oddziela od siebie dwa zagłębia przemysłowe, cementowe z Rejowcem Fabrycznym od Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Dość duży kompleks Lasów Pawłowskich w sąsiedztwie doliny rzecznej i licznych stawów rybnych stanowi o atrakcyjności tego obszaru jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

Powrót do listy OCK-ów

15. Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1983-03-23
 • Powierzchnia [ha]: 41000,0000
 • Uchwała tworząca: Uchwała WRN w Chełmie nr XVIII/89/83 z dn. 28 -03 -1983;
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 52 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981841

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w powiecie parczewskim, na terenie gminy Sosnowica; w powiecie włodawskim, na terenie gmin: Urszulin, Stary Brus, Wyryki, Hańsk, Wola Uhruska, Włodawa i miasta Włodawa; w powiecie łęczyńskim, na terenie gminy Cyców. 

Przyroda:

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje znaczną część Równiny Łęczyńsko - Włodawskiej, łącząc ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Paku Narodowego z Sobiborskim PK oraz Szackim Parkiem Narodowym na Ukrainie. Podstawowym elementem krajobrazu tego obszaru jest rozległa równina z licznymi torfowiskami, jeziorami oraz lasami sosnowymi i mieszanymi. W granicach obszaru znajduje się rezerwat "Torfowisko przy Jeziorze Czarnym". Podstawowymi elementami krajobrazowymi są różne typy jezior (od oligotroficznych do w różnym stopniu zeutrofizowanych), rozległe torfowiska (przejściowe, wysokie i niskie), oraz duże powierzchnie różnego typu borów i olsów. Obszary wodno-torfowiskowe stanowią naturalne zbiorniki retencyjne o dużej pojemności, a tereny leśne pełnią funkcje wodochronne. Pow. 41000 ha.

Powrót do listy OCK-ów

16. Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1986-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 3706,30
 • Uchwała tworząca: Uchwała Nr XVII/99/86 WRN w Siedlcach z dn.28.10.1986 r. W sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Siedl.Nr 11, poz.130; zm. Dz.Urz.z 1990 r.Nr 13, poz.221, Dz.Urz.z 1991 r.Nr 7, poz.182, Dz.Urz.z 1993 r.Nr 8, poz.166)
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 48 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981836

Obszar położony jest w powiecie łukowskim, na terenie gmin: Łuków, Trzebieszów.

Przyroda:

Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu jest terenem równinnym, przez który przepływają Krzna Północna i Krzna Południowa. Doliny tych rzek są dość rozległe i charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych. W granicach tego obszaru występują płaty dwóch zbiorowisk leśnych, których stan zachowania pozwala je zaliczyć do rzadkich w skali regionu; są to: grąd typowy i dębniak turzycowy. Na terenie tego obszaru jest rezerwat "Las Wagramski" oraz grupa 3 dębów szypułkowych jako pomnik przyrody. Jest to teren o niewielkich deniwelacjach i w dużej części zalesiony. Występuje tu jodła a brak jest naturalnych stanowisk buka i modrzewia. Z roślin chronionych występuje widłak torfowy, goździsty, lilia złotogłów, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, wawrzynek główkowy.

Powrót do listy OCK-ów

17. Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Data wyznaczenia: 1996-01-01
 • Powierzchnia [ha]: 20000,00
 • Uchwała tworząca: Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 05.01.1996 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Tarn.Nr 1, poz.1)
 • Uchwała obowiązująca: ROZPORZĄDZENIE Nr 44 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 • https://zlpk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=981835\

Obszar położony jest w powiecie janowskim, na terenie gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce.

Przyroda:

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Spełnia funkcję otuliny Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Południowo roztoczańskiego. Cenny element flory przedstawiają zbiorowiska leśne. Wielki Las występujący w okolicach Tyniec zawiera piękne okazy jodły. Jednym z bardziej interesujących zbiorowisk leśnych otuliny jest drzewostan jodłowy o cechach lasu naturalnego w Kadłubiskach. Spotkać tu można rzadkie gatunki ptaków i zwierząt. Są to perkoz rdzawoszyi występujący na stawach w Rudzie Różanieckiej i Lublińcu Nowym oraz puchacz w okolicy Rudy Różanieckiej. Na granicy obszaru położony jest Horyniec - jedyna miejscowość uzdrowiskowa w województwie. Posiada on lecznicze wody siarczkowe i jedne z lepszych w Europie borowiny.

Powrót do listy OCK-ów