Formy ochrony przyrody

Na terenie parku utworzono dwa leśne rezerwaty przyrody: „Święty Roch” i „Zarośle”, chroniące najcenniejsze fragmenty borów jodłowych i mieszanych. W otulinie Parku istniej rezerwat torfowiskowy „Nowiny”, którego celem ochrony jest zachowanie roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek z udziałem gatunków chronionych (rosiczka okrągłolistna, grzybienie białe). Ustanowiono ponadto kilkanaście pomników przyrody, którymi są pojedyncze drzewa (m.in. w miejscowościach Szur, Krasnobród Podzamek) oraz trzyrzędowa Aleja Królowej Marysieńki (brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, kasztanowiec biały, topola biała) w Podklasztorze (dzielnicy Krasnobrodu). Pomnikami przyrody nieożywionej są: skalne źródła podzboczowe w Hutkach, źródła w Husinach, wapienne skałki ostańcowe w Stanisławowie „Wzgórze Kamień” (tzw. Piekiełko), wychodnie skalne na wzgórzu Wapielnia koło Ulowa. Stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” obejmuje ochroną wyrobisko po eksploatacji skał; w pobliżu znajduje się baszta — punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Roztocza Środkowego. W granicach parku znajdują się poza tym obszary sieci Natura 2000: OSOP „Roztocze”, SOOS „Święty Roch” i SOOS „Zarośle”.