„Problemy ekologii i ewolucji ekosystemów w warunkach przekształconego środowiska”

Ukazała się drukiem monografia pokonferencyjna z II Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Problemy ekologii i ewolucji ekosystemów w warunkach przekształconego środowiska”.

Konferencja pod takim tytułem odbyła się w dniach 11-12 października minionego roku w Czernihowie w północno-wschodniej Ukrainie. Zgromadziła liczne grono teoretyków i praktyków ochrony przyrody i środowiska oraz specjalistów botaników, zoologów, ekspertów z zakresu edukacji ekologicznej i innych. Do Komitetu Organizacyjnego konferencji został zaproszony pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski.  

Owocem konferencji jest obszerna, licząca bez mała 400 stron monografia. Czytelnik znajdzie w niej nie tylko referaty wygłoszone podczas konferencji, ale również te, które zostały przesłane w ramach zaocznego udziału w niej. Ogółem w monografii znalazło się 86 prac zgrupowanych w 6 blokach tematycznych: Historia badań różnorodności biologicznej i krajobrazowej; Strukturalno-funkcjonalna organizacja systemów biologicznych oraz ich adaptacja do warunków przekształconego środowiska; Teoretyczne i praktyczne zasady zachowania i racjonalnego wykorzystania różnorodności biotycznej i krajobrazowej; Aktualny stan roślin introdukowanych. Zieleń obszarów zabudowanych; Współczesne problemy agroekologii; Problemy ekologiczno-edukacyjne i ekologiczno-etyczne w systemie edukacji, kultury oraz wychowania. W tym ostatnim bloku znalazła się praca pracownika Biura ZLPK dotycząc form i metod edukacji ekologicznej w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych. Nadto w monografii znalazł się także przedruk komunikatu o konferencji opublikowanego na stronie ZLPK.

Monografia stanowi bardzo ważną pozycję zwłaszcza dla osób zainteresowanych ochroną różnorodności biologicznie i krajobrazowej, a także edukacją ekologiczną.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK