PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH

  • 08-10-2019

  W związku z przystąpieniem do opracowania Planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Dzierzkowice PLH060079 położonego na terenie gminy Dzierzkowice oraz Urzędowa odbyło się spotkanie dotyczące opracowania projektu ww. Planu.

  Organizatorem spotkania które odbyło się 20 września br. w Urzędowie była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

  Prace nad projektem PZ zaplanowano na lata 2019 – 2022. W trakcie prac organizowane będą spotkania w których uczestniczyć będą osoby i podmioty których działalność jest związana z obszarem Natura 2000.

   Ponieważ PZO dla obszaru Natura 2000 Dzierzkowice obejmuje teren Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu do prac w ramach tzw. Zespołu Lokalnej Współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele ZLPK OZ Janów Lubelski.

   Plan zadań ochronnych (PZO) jest narzędziem planowania ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Jest aktem prawa miejscowego ustanowionym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na okres 10 lat. Dokument ten wyznacza ramy prawne dla działań podejmowanych w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura  2000. Założeniem do jego opracowania jest  utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru.

    Opracowanie Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzierzkowice jest realizowana w ramach projektu ;Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000; POIS.02.04.00-00-0193/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

     Obszar Dzierzkowice znajduje się na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, i składa się z dwóch enklaw, jest częścią korytarza ekologicznego o nazwie Roztocze Lubelskie KPdC-1D, istotnego dla migracji zwierząt między obszarami oraz zachowania spójności siedlisk przyrodniczych.

   Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dzierzkowice są dwa typy siedlisk:

- 6510 Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie

- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

Przedmiotem ochrony jest również gatunek:

- 1902 obuwik pospolity

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac nad planem zadań ochronnych.

Tekst: M.Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

Zdjęcia: M. Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim