Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, musimy już teraz przeciwdziałać skutkom suszy. O tym jak „bronić” się przed suszą, jakie konkretne działania należy podjąć aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku dyskutowano w Lublinie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 30 września br. w Lublinie. Licznie zgromadzonych słuchaczy przywitał Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pan Przemysław Daca.

Spotkanie w głównej mierze poświęcone było zaprezentowaniu: 1) projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz 2) projektu koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pt. „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie (który znajduje się na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). W drugiej sesji referatowej zostały zaprezentowane: 1) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji oraz 2) katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) to dokument planistyczny o randze krajowej. Jego opracowanie wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne). Plan przeciwdziałania skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Proces tworzenia PPSS w powiązaniu z pozostałymi zadaniami projektu Stop suszy! przedstawia poniższy schemat.

PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawiera się już w samej nazwie Planu jako przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:

 • skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,
 • zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,
 • edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,
 • stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

W PPSS odnajdziemy odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Gdzie i w jakiej ilości mamy zasoby wody dostępnej do użytkowania? – analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
 2. Jakie działania inwestycyjne służące zwiększaniu ilości zasobów wodnych lub umożliwiających korzystanie z nich są proponowane do realizacji? – propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
 3. Jakie inne działania, które zwiększą zdolności zatrzymywania wody w okresie suszy (techniczne i nietechniczne) są proponowane do wdrożenia? – propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
 4. Jakie są konkretne kierunki, działania i rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy? – katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej.

Projekt PPSS, po uzgodnieniach z wojewodami i ministrami, jest poddawany ogólnopolskim, półrocznym konsultacjom społecznym, które odbywają się na terenie całego kraju od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.

Swoje uwagi i wnioski do PPSS można zgłaszać osobiście podczas 1 z 15 spotkań konsultacyjnych jak również:

1. drogą elektroniczną:

poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:

 • gospodarkamorska.bip.gov.pl
 • gov.pl/web/gospodarkamorska
 • konsultacjesusza.pl
 • stopsuszy.pl

droga mailową:

 • na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl

2. listownie:

na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

3. osobiście:

w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309)

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu jest dostępna od 15 sierpnia 2019 r. https://konsultacjesusza.pl

Na geoportalu przygotowanym specjalnie z myślą o konsultacjach możemy zobaczyć aktualne mapy zagrożenia : 1) suszą rolniczą, 2) suszą hydrologiczną, 3) suszą hydrogeologiczną.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać TUTAJ lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Projekt koncepcji programowo - przestrzennej pt. „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie zgodnie z zapowiedzią jego Autorów oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie już wkrótce będzie dostępna w sieci.

Więcej informacji o planie przeciwdziałania skutkom suszy oraz konsultacjom społecznym znajdziecie TUTAJ.

Tekst: Marcin Kozieł (Biuro ZLPK)

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (wersja pełna i niespecjalistyczna)