Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1990
Powierzchnia 4989,00 ha
Otulina 13625,00 ha
Położenie Wyżyna Lubelska / Małopolski Przełom Wisły, Wzniesienia Urzędowskie
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Lubartowie

Formy ochrony przyrody

Na terenie Parku znajdują się pomniki przyrody ożywionej. Są to sędziwe drzewa w parku pałacowym w Kluczkowicach oraz grupa starych dębów szypułkowych we Wrzelowcu. Poza tym niewielki fragment doliny Wisły położonej w granicach Parku wchodzi także do ostoi ptasiej sieci NATURA 2000 Małopolski Przełom Wisły. Od północy przylega do otuliny Parku Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, od południa Kraśnicki Obszar Chronionego krajobrazu zaś od zachodu wspomniana ostoja ptasia NATURA 2000 Małopolski Przełom Wisły oraz częściowo ostoja siedliskowa NATURA 2000 Przełom Wisły w Małopolsce.

Na terenie Parku nie został utworzony jak dotychczas żadne rezerwat przyrody. W przeszłości istniały projekty trzech takich rezerwatów. Rezerwat „Wyspy Kaliszańskie” miał obejmować wyspę na Wiśle w okolicach Kaliszan wraz z fragmentem samej rzeki. To teren ważny dla ptaków wodnych, dla których Wisła jest ważnym korytarzem ekologicznym zaś wyspa stanowi miejsce odpoczynku, żerowania a także gniazdowania. Od wielu lat na jej obszarze odbywają się ornitologiczne obozy obrączkarskie. Kolejnym projektowanym rezerwatem jest rez. „Grądy” obejmujący fragment kompleksu leśnego położony na południowy wschód od wsi Kluczkowice Osiedle. To obszar lasu grądowego z bogatą florą. W gaśnicach otuliny Parku zaprojektowano jeszcze jeden rezerwat: „Wandalin”, położony pomiędzy wsiami Chruślina i Wandalin. Obejmowałby on kompleks leśny silnie urzeźbiony, pocięty systemem wąwozów i głębocznic. Pisząc o projektowanych formach ochrony warto wspomnieć, że zachodnie krańce Parku znalazły się w granicach projektowanego geoparku Małopolski Przełom Wisły.