Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1990
Powierzchnia 6121,00 ha
Otulina 7432,00 ha
Położenie Nizina Południowopodlaska / Równina Lubartowska
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Lubartowie

Formy ochrony przyrody

Na terenie Kozłowieckie Parku Krajobrazowego zlokalizowany jest jeden rezerwat przyrody "Kozie Góry". Utworzony został w 1958 roku w celu ochrony i zachowania fragmentu lasu dębowego o charakterze naturalnym z dębem bezszypułkowym typowym dla siedlisk piaszczystych. Specyficzne warunki siedliskowe sprawiły, że drzewostan złożony jest tylko z jednego gatunku dębu, co jest na Lubelszczyźnie zjawiskiem wyjątkowym. Ocenia się, że okazy dębów rosnących w rezerwacie osiągnęły wiek 130-160 lat. Ponadto w rezerwacie stwierdzono 14 gatunków drzew, 6 gatunków krzewów, 91 gatunków roślin kwiatowych i paprotników oraz 12 gatunków mszaków. Są to gatunki głównie pospolite, charakterystyczne dla lasów i borów mieszanych. Występują jednak wśród nich i gatunki rzadkie, między innymi: lilia złotogłow, turówka wonna, gnieźnik pospolity czy miodownik melisowaty. Fauna rezerwatu jest typowa dla wnętrza dużych kompleksów leśnych o dużym zróżnicowaniu poziomym i pionowym, z dużym udziałem starodrzewia. W rezerwacie i w jego otoczeniu leśnym stwierdzono gatunki ptaków objęte ochroną ścisłą, między innymi: myszołowa, jastrzębia, krogulca, puszczyka, grzywacza muchołówkę białoszyją i żałobną czy dzięcioła czarnego. W rezerwacie możemy spotkać ssaki: jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy i zające, w tym także te najmniejsze czyli gryzonie: badylarki, myszy leśne i zaroślowe.

Na terenie parku krajobrazowego znajdują się też pomniki przyrody. Są to okazy dwóch starych 260-letnich dębów szypułkowych w okolicach dawnej gajówki w Nasutowie. Z kolei w otulinie parku za pomniki przyrody uznano drzewa w parkach pałacowych w Kozłówce i w Samoklęskach. Parki te objęte są także ochroną konserwatorską jako obiekty zabytkowe. Na terenie parku utworzono także cztery użytki ekologiczne. Dwa z nich tworzą formę rozproszoną. Ta rzadka forma ochrony przyrody ma na celu zachowanie cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym unikatowych środowisk i pozostałości naturalnych ekosystemów. Na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego są to śródleśne łąki, torfowiska i obszary zabagnione pozostawione do naturalnej sukcesji.

W najbliższej okolicy parku, już poza jego otuliną znajdują się inne ciekawe tereny i obiekty chronione (w częściowo lub w całości w zasięgu niniejszej mapy). Na zachód od Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, na wschodzie Nadwieprzański Park Krajobrazowy, na południu zaś, w najbliższym otoczeniu Lublina, Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”. Pomiędzy nim a Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym znajduje się największy powierzchniowo pomnik przyrody na terenie województwa lubelskiego. Jest to aleja lip rosnących wzdłuż dróg pomiędzy miejscowościami Nasutów – Pólko – Dys. Składa się na nią ponad 800 drzew. Drugi tego typu pomnik przyrody to aleja lipowa w okolicy Krasienina, którą tworzy 120 drzew.