Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Aby chronić trzeba najpierw zaplanować

  • 29-05-2019

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie czyli instytucja nadzorująca sieć Obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Lubelskiego przystępuje do opracowania Planów zadań ochronnych dla wybranych obszarów chronionych. W przypadku obszarów „Polesie” częściowo leżącym na terenie Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” oraz „Dolina Środkowego Wieprza” w całości położonego na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego zwrócono się z prośbą o włączenie się pracowników Ośrodka Zamiejscowego Lubartów ZLPK w  pracę nad przygotowaniem tychże planów. Plany zawierać będą m.in. informacje o zagrożeniach dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na Obszarach Natura 2000 oraz przede wszystkim określać będą formułę działań ochronnych dotyczących tychże siedlisk i gatunków. Już pierwsze spotkania pozwoliły na wymianę informacji o zaobserwowanych zagrożeniach (dzikie wysypiska śmieci, rajdy pojazdów enduro, występowanie gatunków inwazyjnych), realizowanych przez ZLPK działaniach ochronnych (odkrzaczanie muraw kserotermicznych w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym) oraz infrastrukturze turystycznej i związanej z nią ruchem turystycznym. Współpraca miedzy RDOŚ i ZLPK odbywać się będzie dwukierunkowo – równolegle bowiem z tworzeniem Planu zadań ochronnych dla „Doliny Środkowego Wieprza” tworzony będzie Plan Ochrony dla Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Ważne jest aby obydwa dokumenty, które obowiązywać będą przez 10 w przypadku Planu zadań ochronnych i 20 lat w przypadku Planu Ochrony Parku Krajobrazowego wzajemnie się uzupełniały i nie kolidowały ze sobą tak aby zawarte w nich postanowienia mogły być realizowane z rzeczywistym pożytkiem dla naszej przyrody.

Tekst i zdjęcia: Michał Zieliński