Skierbieszowski Park Krajobrazowy
Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego - link

O utworzeniu w 1995 roku Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego zadecydowały walory krajobrazowe, a szczególnie nadzwyczaj zróżnicowana rzeźba terenu. Obok nizinnego krajobrazu rozległych dolin rzek: Wolicy i Wojsławki, przeważa tu krajobraz wyżynny, posiadający niekiedy cechy krajobrazu podgórskiego. Działy Grabowieckie na obszarze, których położny jest park są, bowiem najwyższą częścią Wyżyny Lubelskiej - wzgórza wznoszą się tu na wysokość 311 m n.p.m. i osiągają ok 100 m wysokości względnej. Pasma wzgórz na terenie Parku są rozdzielone dwiema szerokimi dolinami Wieprza, Wolicy i Wojsławki. W okolicy Stryjowa, w dolinie Wolicy, znajduje się zespół stawów rybnych.

Park wyróżnia interesująca szata roślinna. Lasy zajmują niewielką część powierzchni Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego - 20%. Nie mają one charakteru jednolitego kompleksu leśnego i stanowią jedynie śródpolne „wyspy”. Drzewem dominującym w drzewostanach jest buk, który osiąga tutaj  północno-wschodnią granicę swego zwartego zasięgu. Inne gatunki tworzące drzewostan tych lasów to grab, lipa, wiąz, jawor i sosna. Na zboczach wzgórz występują fragmenty dąbrów świetlistych, a w wąwozach – wilgotne grądy i łęgi z udziałem jesionu, olchy, klonu i jawora. Odsłonięte, nasłonecznione zbocza wzgórz i wąwozów oraz miedze i pobocza dróg porastają zespoły roślinności ciepłolubnej, dobrze rozwijającej się na żyznym lessowym podłożu i bogate w rzadkie gatunki stepowe. W runie lasów spotyka się liczne rzadkie rośliny, jak gatunki górskie: paprotnik kolczysty, żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, parzydło leśne i widłak wroniec. Najwięcej rzadkich gatunków stwierdzono jednak wśród roślin stepowych i ciepłolubnych. Należą do nich m in. umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: wiśnia karłowata, róża francuska i kosaciec bezlistny. Do roślin z tej grupy należą także: zawilec wielokwiatowy, miłek wiosenny, żmijowiec czerwony, wężymord stepowy, ostrożeń pannoński, pszeniec różowy, drakiew żółta, traganek długokwiatowy, traganek duński, pluskwica europejska, oman wąskolistny, aster gawędka, powojnik prosty i lebiodka pospolita. Inne rzadkie gatunki rosnące w parku to: naparstnica zwyczajna, bluszcz oraz storczyki: obuwik pospolity, gnieźnik leśny, podkolany biały i zielonkawy oraz kruszczyki błotny i krwisty.

Wśród ptaków warto wymienić nieliczne gatunki zasiedlające lasy: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła średniego oraz muchołówki małą i białoszyją. Awifauna łąk i pół licznie reprezentowana jest przez: błotniaka stawowego, czajkę, derkacza, rycyka. Zakrzewienia śródpolne chętnie zasiedlają dziwonie i gąsiorki. Gniazda, bardzo dobrze ukryte wśród roślin, w płytkim zagłębieniu w ziemi zakłada przepiórka – typowy mieszkaniec pól. Natomiast w wysokiej zabudowie kościelnej możemy spotkać bardzo skrytą sowę – płomykówkę. Nieliczne wody Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego są miejscem występowania: perkoza rdzawoszyjego, perkozka, rybitwy czarnej, bąka i brzęczki.

W granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele cennych zabytków architektury. Należą do nich: późnorenesansowy kościół w Bończy, przebudowany ze zboru kalwińskiego, kościoły w Skierbieszowie i Surhowie, otoczone parkami zespoły pałacowo-dworskie w Surhowie, Orłowie Murowanym, Stryjowie, Kalinówce i Łaziskach, park podworski w Hajownikach, zajazd w Kraśniczynie, karczma w Czajkach, zespół zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny oraz grodziska w Skierbieszowie i Orłowie Murowanym.

Przez teren parku przebiegają trzy znakowane szlaki piesze: „Szlak po Działach Grabowieckich”, „Szlak Ariański” oraz „Szlak Tadeusza Kościuszki”. Okolica jest również idealnym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej.

Galeria zdjęć

Dane teleadresowe

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie

Pl. Niepodległości 1

22-100 Chełm

tel.: 82 562 75 76

email:chelm.zlpk@lubelskie.pl