Edukacja

ZASADY PROWADZENIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZESPOLE LUBELSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

 

1.       UZASADNIENIE PRAWNE 

 • Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151) Art. 107. ust. 2. pkt 6.

Do zadań Służby Parków Krajobrazowych należy prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;

 • Statut Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

2) Organizacja działalności naukowej, dydaktycznej, turystycznej oraz rekreacyjnej, a w szczególności:

c) prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa, upowszechnienie zasad i celów ochrony przyrody i krajobrazu,

d) popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

e) promocja i popularyzacja przyrodniczych form zagospodarowania parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

3) Współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz edukacji przyrodniczej z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi,

 

2.       CELE

 • Poszerzanie wiedzy o walorach krajobrazowych i przyrodniczych regionu wśród lokalnej społeczności,
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu wśród młodzieży szkolnej,
 • Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa lubelskiego wśród mieszkańców regionu oraz poza jego granicami,
 • Uświadamianie potrzeby życia zgodnego z ideami rozwoju zrównoważonego, 
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim,
 • Poznanie praw i współzależności wewnątrz przyrody oraz między przyrodą a człowiekiem,
 • Kształtowanie naukowego poglądu na świat,
 • Kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich istot, a także dla własnego życia i zdrowia, 
 • Szerzenie wiedzy o historii regionu oraz o zabytkach kultury i miejscach martyrologii znajdujących się na obszarze działań Zespołu,
 • Przygotowanie do przyjaznego dla środowiska i własnego zdrowia sposobu spędzania wolnego czasu

 

3.       ODBIORCY

 • Młodzież szkolna,
 • Studenci,
 • Mieszkańcy gmin,
 • Grupy społeczne,
 • Członkowie stowarzyszeń przyrodniczych,
 • Członkowie stowarzyszeń turystycznych,
 • Indywidualni zainteresowani,

 

 4.       MIEJSCA PROWADZENIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Brzeźnie,
 • Placówki oświatowe,
 • Ośrodki akademickie,
 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Środowisko naturalne,
 • Imprezy kulturalne np. ekopikniki, dożynki.

 

5.       METODY PRACY

 • Prelekcje,
 • Pogadanki,
 • Warsztaty,
 • Wycieczki,
 • Rajdy,
 • Wykłady,
 • Konkursy.

 

Wszelkie pytania dotyczące zajęć edukacyjnych prosimy kierować do właściwego Ośrodka Zamiejscowego.

 OFERTA EDUKACYJNA  ZLPK  2017/2018