Spotkanie Kapituły Ekspertów w KUL

W dniu 19 grudnia ubiegłego roku odbyło się spotkanie Kapituły Ekspertów dla kierunków Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna KUL z udziałem pracownika ZLPK.  

 

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL dr. hab. Ewy Trzaskowskiej. Spotkanie, prócz pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, zgromadziło także grono przedstawicieli instytucji, jednostek i organizacji, które są potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów wspominanych kierunków. Studenci i absolwenci architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej mogą również odbywać w w/w jednostkach różnego rodzaju praktyki i staże. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych również zalicza się do potencjalnych interesariuszy stąd obecność na spotkaniu pracownika biura ZLPK, Krzysztofa Wojciechowskiego.

Celem spotkania była dyskusja nad programami studiów oraz nad profilem absolwentów obu kierunków. Spotkanie otworzył ks. prof. Jacek Łapiński, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, który następnie przekazał głos dr hab. Ewie Trzaskowskiej. Dyrektor Instytutu ogólnie scharakteryzowała program studiów i cele jakie stawiają sobie pracownicy Instytutu oraz otworzyła dyskusję. W czasie trwania dyskusji jej uczestnicy kładli nacisk na to by program studiów był możliwie maksymalnie praktyczny, jako, że oba kierunki choć i prowadzone w ramach uniwersytetu są jednak dziedzinami bardzo praktycznymi. Zwrócono także uwagę na aspekt estetyczny i etyczny studiów, co jest szczególnie ważne zwłaszcza podczas pracy w urzędach, bowiem to urzędnicy poprzez wydawane decyzje kształtują wizerunek naszego krajobrazu. Dyskusja momentami była bardzo ożywiona co świadczyło o powadze podejmowanych tematów jak i zaangażowaniu uczestników w ich omówienie. Zdecydowano, że spotkania Kapituły będą odbywać się w miarę możliwości regularnie.

Jako Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jesteśmy żywo zainteresowani w/w tematyką, jako że w naszej jednostce odbywała już staż absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna KUL. W ciągu kilkumiesięcznego stażu dała się poznać jako osoba zaangażowana i dobrze przygotowana do pracy. Staże i praktyki są obopólnie korzystną formą współpracy ponieważ absolwenci lub studenci biorący w nich udział mają okazję nabrania praktycznych umiejętności, zaś dla ZLPK każdy dobrze przygotowany i pracowity praktykant/stażysta jest osobą bardzo pomocną bowiem na brak pracy narzekać nie możemy.

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK