Skierbieszowski Park Krajobrazowy dla rozwoju lokalnego gmin

„Strony wyrażają wolę współdziałania w zakresie wykorzystania potencjału Skierbieszowskiego parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego gmin…”

 

Tak brzmi pierwszy paragraf podpisanego w minioną niedzielę w Skierbieszowie listu intencyjnego. W centralnej miejscowości tego największego z naszych parków krajobrazowych zebrali się wójtowie gmin, na terenie których leży Park, w celu podpisania listu, który stanowić ma początek współpracy wszystkich stron zainteresowanych w wykorzystaniu potencjału Parku do rozwoju lokalnego. Sygnatariuszami listu są gminy: Skierbieszów, Kraśniczyn, Izbica, Stary Zamość, Miączyn, Krasnystaw, Sitno i Grabowiec. Do grona sygnatariuszy należy także Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. W imieniu Zespołu list podpisała Pani Dyrektor ZLPK Justyna Jędruch. Strony określiły główne kierunki działań. A są to:

- stworzenie spójnego wizerunku obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego jako atrakcyjnego turystycznie,

- rozwój turystyki aktywnej, bazy noclegowej i turystycznej, rekreacyjnej i sportowej opartej o walory Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego,

- przygotowanie i realizacja zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych,

- rozwój gospodarczy i społeczny regionu, w tym rozwój zasobów ludzkich

zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.

           

Podpisanie listu jest swego rodzaju zamknięciem pewnego etapu działań zapoczątkowanych wraz z podpisaniem umowy o współpracy ZLPK z gminą Skierbieszów 28 marca ubiegłego roku. Wówczas to reprezentujący gminę Skierbieszów wójt Stanisław Sokal zadeklarował chęć wykorzystania „marki” Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego. Usłyszeliśmy także wtedy słowa, które są przysłowiowym „miodem na serce” każdego parkowca, a jednocześnie bardzo rzadko przychodzi je słyszeć  z ust samorządowców: „Uważamy, że Skierbieszowski Park Krajobrazowy jest naszą szansą na rozwój”. Za słowami, deklaracjami i umową poszły także konkretne czyny. Gmina Skierbieszów ochoczo zgodziła się udostępnić działkę na planowany w ramach projektu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina punkt edukacyjny (niestety wniosek złożony przez ZLPK nie otrzymał finasowania). Zespół, przy aktywnym organizacyjnym ale również inwestycyjnym zaangażowaniu gminy Skierbieszów wyznaczył nową ścieżkę edukacyjno-spacerową w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym. Najważniejszym jest jednak, że aktywność władz gminnych w zakresie promocji idei „Skierbieszowski Park Krajobrazowy szansą na rozwój lokalny”, nie ogranicza się jedynie do samej gminy Skierbieszów. Wójt gminy Skierbieszów Stanisław Sokal i jego zastępcy Stanisław Jędrusina zaangażowali także władze wszystkich pozostałych gmin leżących w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, a jest ich nie mało, bo aż 8. Z inicjatywy obu Panów Wójtów w dniu 4 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie zorganizowane zostało pierwsze spotkanie robocze wszystkich interesariuszy, na którym nakreślono potencjalne kierunki działania. Do grupy inicjatywnej włączono także inne instytucje, jak Nadleśnictwa, jednak głównym partnerem w tych działaniach jest administrator Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W minioną niedzielę przedstawiciele gmin z terenu Skierbieszowskiego PK pisemnie zadeklarowali chęć dalszej współpracy we wspominanych wyżej kierunkach. Warto podkreślić, że główni inicjatorzy tych działań, wójt Stanisław Sokal i zastępca wójta Stanisław Jędrusina zostali docenienie przez ZLPK i Marszałka Województwa Lubelskiego i odznaczeni Honorowa Odznaką „Przyjaciel Lubelskich Parków Krajobrazowych”. Odznaka została wręczona wójtowi Stanisławowi Sokalowi podczas tegorocznego Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Natomiast zastępcy wójta, Stanisławowi Jędrusinie Odznakę wręczyła dyrektor ZLPK Justyna Jędruch podczas ceremonii podpisania listu intencyjnego. Nie bez znaczenia jest fakt, że akt podpisania owego listu odbył się podczas konferencji nt. dziedzictwa niematerialnego gminy Skierbieszów, na którą przybyło ponad 100 mieszkańców gminy, którzy w ten sposób dowiedzieli się bezpośrednio o podejmowanej inicjatywie.  

Dobra współpraca z samorządami jest rękojmią efektownej ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów parków krajobrazowych. Mamy nadzieję, że przykład gmin z terenu Skierbieszowskiego PK zachęci także władze innych gmin położone na terenie pozostałych naszych parków krajobrazowych do podjęcia ściślejszej współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Foto: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK i Sylwia Wojciechowska