Powstańcy-unici na Chełmszczyźnie

Materiały z II Międzynarodowej konferencji naukowej „Polskie powstanie wyzwoleńcze 1863 r.”, która odbyła się w ub. roku w Kijowie znalazły się w Internecie w wersji elektronicznej.

O II Międzynarodowej konferencji naukowej „Polskie powstanie wyzwoleńcze 1863 r.”, która odbyła się 9 listopada 2018 roku w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Kijowska Twierdza” pisaliśmy już na naszej stronie internetowej:

http://parki.lubelskie.pl/aktualnosci/konferencja-o-powstaniu-styczniowym-w-kijowie

Konferencja ta, w której udział wziął pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski, zgromadziła badaczy powstania styczniowego z Ukrainy i Polski. Wraz z końcem maja br. w internetowym zasobie Academia.edu ukazała się wersja elektroniczna wykładu wygłoszonego przez dra Iwana Parnikozę z NMH-A „Kijowska Twierdza” i mgr Annę Ślęzak-Parnikozę pt.: „Rusini-Ukraińcy Chełmszczyzny i Podlasia - droga do powstania styczniowego”. Jego współautorem był także pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski. W pracy zawarto informacje dotyczące unitów, uczestników zrywu 1863 roku z terenów obecnej wschodniej Lubelszczyzny w tym z obszarów naszych parków krajobrazowych. W pracy jest mowa m.in. o doktorze Mikołaju Nieczaju z Dubienki nad Bugiem (w sąsiedztwie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego) zabitym przez moskali w Krasnymstawie (Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu); grekokatolickim ks. Stefanie Laurysewiczu uczestniku manifestacji przedpowstaniowych w Horodle nad Bugiem (otulina Strzeleckiego Parku Krajobrazowego) czy też ks. Justynie Lada i jego córce Aleksandrze z Kopyłowa obecnie w otulinie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego).

Ochrona wartości historyczno-kulturowych jest jednym z zadań statutowych Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Jej praktycznym wdrożeniem jest także dbałość o pamięć i o wartości niematerialne. Temu właśnie służyć ma opisywana publikacja.

Artykuł w dwóch wersjach językowych (ukraińskiej i polskiej) do pobrania w załączniku poniżej.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Rusini-Ukraińcy Chełmszczyzny i Podlasia - droga do powstania styczniowego

Rusini-Ukraińcy Chełmszczyzny i Podlasia - droga do powstania
styczniowego