Obszary chronionego krajobrazu dla budowniczych i geodetów

W dniu 15 listopada br. odbyła się prezentacja nt. obszarów chronionego krajobrazu dla przyszłych budowniczych.

 

Wykład z prezentacją pt.: „Obszary chronionego krajobrazu na Lubelszczyźnie” wygłosił pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski. Wykład odbył się w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie. Zorganizowany został przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowowschodni w Lublinie przy współpracy z Panią Joanną Grochal, nauczycielką biologii w PSBiG. Wiceprezes PKE Okręg Środkowowschodni Pan Czesław Dąbrowski był obecny na wykładzie. W prezentacji udział wzięło bez mała 120 uczniów Technikum Terenów Zieleni i Branżowej Szkoły Budowlanej.

Uczniowie poznali definicję obszaru chronionego krajobrazu, historię i procedurę tworzenia tych form ochrony przyrody oraz zakazy, które mogą być wprowadzane na ich terenie. Prócz tego zaprezentowany został aktualny stan obszarów chronionego krajobrazu w naszym kraju oraz w województwie lubelskim.

Osobną część wykładu stanowiła prezentacja wszystkich siedemnastu obszarów chronionego krajobrazu, które znajdują się w administracji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, ich walorów krajobrazowych, przyrodniczych, historyczno-kulturowych i turystycznych. Ta część wzbudziła największe zainteresowanie uczniów.

 

Wykład był kolejnym elementem działań zmierzających do przypomnienia o tych formach ochrony przyrody. Z uwagi na fakt wprowadzenia sieci Natura 2000 oraz na to, że w naszym województwie mamy największą ilość parków krajobrazowych, obszary chronionego krajobrazu zeszły nieco na dalszy plan. Tymczasem najstarsze z lubelskich obszarów chronionego krajobrazu (Łukowski i Radzyński) „ukończyły” w minionym roku 40 lat. Oryginalny zamysł tworzenia sieci obszarów chronionych wyższej kategorii poprzez łączenie ich obszarami chronionego krajobrazu jako swoistymi korytarzami ekologicznymi, wyprzedził o co najmniej kilka dziesięcioleci ideę sieci Natura 2000. A poza tym, co nie mniej ważne, już w swym założeniu obszary chronionego krajobrazu miały za zadanie pełnienie nie tylko funkcji ochronnych, ale miały być również terenami, na których rozwijać się będą zrównoważone formy gospodarowania, jak np. turystyka. Są to zatem idealne obszary do praktycznej realizacji zasady rozwoju zrównoważonego.

 

Na koniec warto przytoczyć słowa prof. Stefana Kozłowskiego, jednego z twórców obszarów chronionego krajobrazu. W swej niewielkiej, wydanej w 1980 roku nakładem LOP książeczce „Ochrona krajobrazu” pisał on tak: „Konieczny jest wielki wysiłek celem wyrobienia wrażliwości na piękno krajobrazu i zrozumienia roli i wartości środowiska przyrodniczego w życiu każdego człowieka. Bez odpowiedniego wychowania nowego pokolenia nie będzie możliwe przezwyciężenie jeszcze powszechnego niezrozumienia i niedocenienia wartości naszego krajobrazu.”

Czwartkowa prezentacja w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie była swego rodzaju odpowiedzią na to wołanie twórcy idei ekorozwoju.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Joanna Grochal, PSBiG w Lublinie